Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA CHRZEŚCIJAŃSKICH
PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW „NOSTRA RES”

przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu 25 czerwca 2013 r.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW „NOSTRA RES”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, trwałą organizacją osób fizycznych mającą na celu przede wszystkim podejmowanie i prowadzenie działań propagujących ideę  budowy dobra wspólnego  w środowisku działania członków Stowarzyszenia w oparciu o Ewangelię z wykorzystaniem dorobku społecznej nauki Kościoła Katolickiego.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U.01.79.855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§3

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

 

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

§5

Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

 

§6

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powoływać oddziały regionalne.

 

§7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II

 CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

1)      podejmowanie i prowadzenie działań propagujących ideę budowy dobra wspólnego;

2)      promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonego według etycznych zasad społecznych;

3)      inicjowanie i ułatwianie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia w oparciu o   wzajemne zaufanie;

4)      popularyzowanie w środowisku, zwłaszcza młodych chrześcijan idei chrześcijańskiego powołania lidera biznesu i ducha przedsiębiorczości;

5)      proponowanie własnych rozwiązań w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom członków Stowarzyszenia;

6)      organizowanie samopomocy wśród członków Stowarzyszenia;

7)      reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów właściwych dla przedmiotu działania Stowarzyszenia.

 

§9

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1)      inicjowanie i wspieranie organizacyjne i finansowe działań związanych z celami Stowarzyszenia oraz jego promocję, w szczególności poprzez osobiste  kontakty członków;

2)      działania na rzecz współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia poprzez wzajemne rekomendacje, rzetelne informacje o prowadzonej aktywności, w tym działalności gospodarczej;

3)      organizowanie wykładów, konferencji, sympozjów, imprez kulturalnych w celu propagowania celów Stowarzyszenia;

4)      wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia;

5)      promocję i organizację wolontariatu, ze szczególnym ukierunkowaniem na pomoc konkretnym członkom Stowarzyszenia i osobom ze środowisk ich działania;

6)      działalność wspomagającą doradczo, szkoleniowo, informacyjnie lub prawnie członków Stowarzyszenia;

7)      współpracę z Duszpasterstwami Przedsiębiorców i Pracodawców;

8)      współdziałanie z  instytucjami chrześcijańskim;

9)      prowadzenie platformy medialnej umożliwiającej promocję Stowarzyszenia, działalności przedsiębiorców oraz wymianę dobrych praktyk;

10)  działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich;

11)  propagowanie i edukację w zakresie absorpcji funduszy europejskich;

12)  prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, kursowej i dydaktycznej;

13)  pozyskiwanie sponsorów;

14)  podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi i realizacji statutowych celów.

 

§10

 1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia. Warunki powstawania jednostek, o których mowa powyżej określi Zarząd w drodze uchwały.
 2. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.
 3. Sekcją kieruje Przewodniczący.
 4. Sekcję oraz jej Przewodniczącego, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      Członków Zwyczajnych,

2)      Członków Honorowych,

3)      Członków Wspierających.

 

§13

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1)        posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)        korzysta z pełni praw publicznych,

3)        utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,

4)        deklaruje chęć ich realizacji,

5)        przedstawi rekomendacje, co najmniej 2 członków Stowarzyszenia,

6)        złoży deklarację członkowską.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok, w którym został przyjęty.
 2. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się znacząco dla Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków.
 5. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich na mocy uchwały Zarządu
 6. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna uznająca cele Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń. Każdy Członek Wspierający może wskazać do 3 swoich przedstawicieli, którzy po złożeniu deklaracji członkowskiej mogą zostać Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia
 7. Członek Wspierający ma obowiązek zadeklarować pomoc finansową na realizację celów Stowarzyszenia lub zaproponować inną formę wsparcia, do oceny przez Zarząd Stowarzyszenia
 8. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
 9. Jeżeli Członkiem Zwyczajnym jest osoba wskazana przez Członka Wspierającego, to taki Członek Zwyczajny może być zwolniony od opłacania składki członkowskiej.
 10. Wycofanie rekomendacji dla Członka Zwyczajnego udzielonej przez wskazującego go Członka Wspierającego powoduje utratę członkostwa Członka Zwyczajnego, chyba że Zarząd Stowarzyszenia postanowi inaczej.

 

§14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1)      aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

2)      przestrzegać postanowienia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3)      regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 30 marca każdego roku, jak również regularnie i terminowo opłacać inne zdeklarowane świadczenia.

 

§15

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1)        wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)        uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia,

3)        korzystać z pomocy i porad Stowarzyszenia,

4)        korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,

5)        zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,

6)        posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego dla władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statuto­wych władzach Stowarzyszenia.

 

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1)      dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2)      skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy lub nie wywiązywania się Członka Wspierającego z zadeklarowanej pomocy,

3)      śmierci lub utraty osobowości prawnej,

4)      pozbawienia praw publicznych,

5)      utraty przez Członka zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych,

6)      wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu: naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,

7)      działania na szkodę Stowarzyszenia,

8)      likwidacji Stowarzyszenia.

 

§17

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§18

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.

 

§19

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia osobom wymienionym w §21 pkt. 2 i 3 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§20

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wchodzących w skład podmiotów wymienionych w §23 pkt. 2 i 3 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§22

Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną powołuje się na trzyletnią kadencję z możliwością powołania na kolejne 3-letnie kadencje.

 

§23

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 2. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

 

§24

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba jest członkiem.

 

Walne Zebranie Członków

§25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)        z własnej inicjatywy,

2)        na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)        na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

 1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
 2. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)      uchwalanie Statutu i jego zmian kwalifikowaną większością 2/3 głosów,

2)      wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej,

4)      uchwalanie programu i planu rzeczowo – finansowego na okres następny,

5)      udzielanie absolutorium Zarządowi,

6)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w Statucie,

7)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

8)      nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

9)      podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§27

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, jednego lub więcej wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, w zależności od ilości osób w Zarządzie. Podział stanowisk w Zarządzie może zostać ustalony na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, w takim przypadku Zarząd nie obsadza stanowisk samodzielnie w swoim składzie.
 3. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

1)        pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)        była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1)        upływu kadencji Zarządu – jednakże członek Zarządu wykonuj swoje obowiązki do czasu powołania przez Walne Zebranie Członków nowego Zarządu,

2)        odwołania przez Walne Zebranie Członków,

3)        rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,

4)        śmierci członka Zarządu.

 1. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić:

1)        podjęcie obowiązków poza Stowarzyszeniem, których charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

2)        choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

3)        nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,

4)        istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 1. Odwołanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo do zwrócenia się do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§28

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
 2. Na posiedzenie Zarządu mogą zostać zaproszeni z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§29

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

3)      skreślanie i wykluczanie członków,

4)      powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących,

5)      zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

6)      uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

7)      opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,

8)      sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

9)      podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,

10)  tworzenie oddziałów regionalnych i sekcji.

 

 

 

§30

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie, przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 2. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.
 3. Uchwała Zarządu w pozostałych przypadkach utraty członkostwa jest ostateczna.

 

Komisja Rewizyjna

 

§31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:

1)   pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)   była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

§32

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi
z kontroli,

3)      składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu członkowi Stowarzyszenia,

4)      żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

 ODDZIAŁY REGIONALNE STOWARZYSZENIA

 

§34

 1. Dla wykonywania swoich działań Stowarzyszenie może tworzyć sieć, której ogniwami są oddziały Regionalne Stowarzyszenia, zwane dalej Oddziałami Regionalnymi.
 2. Oddziały Regionalne są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo, realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia, o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.
 3. Oddziały Regionalne nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
 4. Oddziały Regionalne dla realizacji swoich zadań współpracują z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi; mogą przystępować do krajowych lub regionalnych zrzeszeń po uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Oddziały Regionalne działają na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminów porządkowych zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulaminy porządkowe powinny określać zakres niezbędnej samodzielności dyrektorów Oddziałów Regionalnych oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Stowarzyszenia.
 6. Dyrektorów Oddziałów Regionalnych powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Podstawą działalności finansowej Oddziałów Regionalnych są roczne plany rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
 8. Finanse Oddziałów Regionalnych podlegają kontroli głównego księgowego Stowarzyszenia i stanowią część składową bilansu Stowarzyszenia.
 9. Zasady gospodarki finansowej, w tym sposobów wykorzystania wygospodarowanych nadwyżek określa Zarząd.

 

 

Rozdział VI

 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§35

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

1)        wpływów ze składek członkowskich,

2)        świadczeń członków wspierających,

3)        darowizn, spadków, zapisów,

4)        subwencji, dotacji.

5)        dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów, ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych,

6)        z odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Tworzy się fundusz statutowy, na który przeznaczany będzie zysk za dany rok obrotowy.
 3. W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,  że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział VII

 ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§36

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Komentowanie jest wyłączone